London is one of the most interesting city I ____________.

London is one of the most interesting city I ____________.
A. ever visit
B. have ever visited
C. ever visited
D. will ever visit
 
Chọn đáp án: B
Giải thích:
câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “ever”
Dịch: London là một trong những thành phố thú vị nhất tôi từng ghé thăm.