Lời nói gián tiếp (indirect speech)

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Lời nói gián tiếp (indirect speech)
Có hai cách thuật lại lời nói của người khác : trực tiếp và gián tiếp.

Trong lời nói trực tiếp ta lặp lại nguyên văn câu nói của người nói :

He said : "I have lost, my umbrella» .

(Anh ta nói : «Tôi đã bỏ mất cây dù rồi»)

Như vậy lời nói lặp lại được đặt trong dấu ngoặc kép và sau một dấu phẩy hoặc hai chấm. Lời nói trực tiếp được dùng trong các bài đàm thoại trong sách, trong kịch, và trong các đoạn trích dẫn.

Trong lời nói gián tiếp ta lặp lại nội dung của lời nói, không cần thiết phải đúng chính xác từng từ :

He said ( that) he had lost his umbrella

(Anh ta nói rằng anh ta đã bị mất cây dù)

Sau Say không có dấu phẩy, và ta thường lược bỏ That sau Say và Tell + túc từ. Nhưng nó phải được giữ lại sau các động từ khác như : Complain, explain, object, point out, protest v.v... lời nói gián tiếp thường được dùng trong văn nói đàm thoại, mặc dù lời nói trực tiếp ở đây đôi khi có tác dụng về mặt kịch tính

Khi ta đổi từ câu nói trực tiếp sang gián tiếp, ta cần phải thay đổi vài chỗ. Những câu này học dễ nhất bằng cách tách riêng xem xét các câu nói, câu hỏi, và câu yêu cầu.