Hỏi: Tobacco has bad effects ……… our health.

Thươngg

New member
Hỏi:
Tobacco has bad effects ……… our health.
A. on
B. from
C. at
D. of
 
A là đáp án đúng
Lời giải:
"effects on": ảnh hưởng đến
 

Chủ đề tương tự