Hỏi: Thứ tự sắp xếp từ ngoài vào trong của chuỗi xương tai như thế nào?

Cung Nhân Mã

New member
Hỏi: Thứ tự sắp xếp từ ngoài vào trong của chuỗi xương tai như thế nào?
A. Xương bàn đạp, xương đe, xương búa
B. Xương bàn đạp, xương búa, xương đe
C. Xương đe, xương búa, xương bàn đạp
D. Xương búa, xương đe, xương bàn đạp
 

Chingg

New member
Chuỗi xương tai theo thứ tự sắp xếp từ ngoài vào trong bao gồm xương búa, xương đe và xương bàn
đạp.
Đáp án cần chọn là: D