Hỏi: Ở tai giữa của chúng ta tồn tại mấy xương ?

Trúc Hiền

New member
Hỏi: Ở tai giữa của chúng ta tồn tại mấy xương ?
A. 5
B. 4
C. 2
D. 3