HL.9. Phân bón hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
PHÂN BÓN HÓA HỌC.jpg

Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm tăng năng suất cây trồng.
I. PHÂN ĐẠM
- Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat NO3- và ion amoni NH4+.
- Độ dinh dưỡng của phân đạm bằng hàm lượng % N trong phân.
- Một số loại phân đạm thường dùng: NH4Cl, NH4NO3 (đạm 2 lá), (NH4)2SO4, NaNO3, (NH2)2CO (urê)...
II. PHÂN LÂN
- Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho ở dạng ion photphat.
- Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng hàm lượng % của P2O5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của phân đó.
- Nguyên liệu để sản xuất phân lân thường là quặng apatit, photphorit.
- Một số loại phân lân thường gặp:
1. Supephotphat
- Thành phần chính là Ca(H2PO4)2.
- Gồm 2 loại:
+ Supephotphat đơn: chứa 14 – 20% P2O5, thành phần gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4
Điều chế từ quặng photphorit: Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4
+ Supephotphat kép: chứa 40 – 50% P2O5, thành phần gồm Ca(H2PO4)2
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4
Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2
2. Phân lân nung chảy
- Thành phần chính chứa Ca3(PO4)2
- Đặc tính: Không tan trong nước nên cây khó hấp thụ, thích hợp với đất chua và với các loại cây ngô đậu.
III. PHÂN KALI
- Phân kali cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali dưới dạng ion K+.
- Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % K2O tương ứng với lượng kali có trong phân đó.
IV. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HÓA HỌC KHÁC
1. Phân bón kép:
là phân bón có chứa 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng N, P, K.
2. Phân hỗn hợp: cung cấp đồng thời 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng cơ bản được tạo thành khi trộn các loại phân đơn với nhau.
Ví dụ: phân nitrophotka (NPK) là hỗn hợp muối (NH4)2HPO4 và KNO3
3. Phân phức hợp: là hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời bằng tương tác hóa học của các chất chứa đồng thời 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng cơ bản.
Ví dụ: amophot là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.
4. Phân vi lượng
Phân vi lượng là các hoá chất cung cấp cho cây trồng các nguyên tố vi lượng.
 
Sửa lần cuối: