HL.8. Qui tắc chuyển vế

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Các kiến thức cần nhớ
Qui tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu $"+"$ thành dấu $"-"$ và dấu $"-"$ thành dấu $"+".$
Ví dụ: \(x + 5 = y + 9\) \( \Rightarrow x - y = 9 - 5 \Rightarrow x - y = 4.\)
Tính chất đẳng thức
  • Nếu \(a = b\) thì \(a + c = b + c\)
  • Nếu \(a + c = b + c\) thì \(a = b\)
  • Nếu \(a = b\) thì \(b = a\)
2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1 : Tìm số chưa biết trong một đẳng thức
Phương pháp:
Áp dụng tính chất của đẳng thức, quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế rồi thực hiện phép tính với các số đã biết.

Dạng 2: Tìm số chưa biết trong một đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối
Phương pháp

Cần nắm vững khái niệm giá trị tuyệt đối của một số nguyên $a.$ Đó là khoảng cách từ điểm $a$ đến điểm $0$ trên trục số (tính theo đơn vị dài để lập trục số).
  • Giá trị tuyệt đối của số $0$ là số $0.$
  • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó;
  • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó ( và là một số nguyên dương).
  • Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
Từ đó suy ra \(\left| x \right|\)$ = a$ $\left( {a \in N} \right)$ thì $x = a$ hoặc $x = - a.$

Dạng 3: Tính các tổng đại số
Phương pháp:
Thay đổi vị trí số hạng, áp dụng quy tắc dấu ngoặc một cách thích hợp rồi làm phép tính.