HL.8. Bảng nhân 7

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Khái niệm phép nhân với
${\bf{7}}$: Các số $7$ được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển thành phép nhân.
Ví dụ: $7 + 7 + 7 + 7 = 7 \times 4 = 28$
- Bảng nhân ${\bf{7}}$ và vận dụng vào tính giá trị biểu thức, các bài toán có lời văn.
\(\begin{array}{l}7 \times 1 = 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 \times 6 = 42\\7 \times 2 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 \times 7 = 49\\7 \times 3 = 21\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 \times 8 = 56\\7 \times 4 = 28\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 \times 9 = 63\\7 \times 5 = 35\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 \times 10 = 70\end{array}\)
- Trong phép nhân, khi đổi vị trí hai số thì giá trị của phép tính không thay đổi.

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tính nhẩm

  • Áp dụng bảng nhân ${\bf{7}}$, nhẩm nhanh các giá trị đơn giản.
  • Đếm cách \(7\) liên tiếp để tìm giá trị của phép nhân.
Ví dụ: Nhẩm \(7 \times 6\)
Hướng dẫn giải
\(7 \times 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42\)
Vậy \(7 \times 6 = 42\)

Dạng 2: Tính giá trị biểu thức
+ Trong biểu thức có chứa phép tính nhân và phép tính cộng, trừ
  • Bước 1: Thực hiện phép nhân
  • Bước 2: Thực hiện phép cộng, trừ theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Trong biểu thức chỉ chứa phép tính nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.
Ví dụ:
\(\begin{array}{l}a)\,\,7 \times 5 + 3\\b)\,\,7 \times 5 \times 3\end{array}\)
Hướng dẫn giải
\(\begin{array}{l}a)\,\,7 \times 5 + 3 = 35 + 3 = 38\\b)\,\,7 \times 5 \times 3 = 35 \times 3 = 105\end{array}\)

Dạng 3: Toán đố
  • Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định giá trị của mỗi nhóm hoặc một nhóm, yêu cầu của đề bài.
  • Bước 2: Muốn tìm số lượng của một vài nhóm tương tự ta sử dụng phép nhân.
  • Bước 3: Trình bày bài toán rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.
  • Bước 4: Kiểm tra lời giải và kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Một tuần lễ có \(7\) ngày. Hỏi \(6\) tuần lễ thì có bao nhiêu ngày ?
Phân tích đề và tìm cách giải:
Đề bài đã cho số ngày trong một tuần và cần tìm số ngày trong \(6\) tuần.
Muốn tìm số ngày ta lấy số ngày trong một tuần nhân với \(6\)

Hướng dẫn giải
\(6\) tuần lễ có số ngày là:
\(7 \times 6 = 42\) (ngày)
Đáp số: \(42\) ngày

Dạng 4: Đếm cách ${\bf{7}}$
Cộng liên tiếp ${\bf{7}}$ đơn vị, bắt đầu từ số cho trước.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(14,21,....,35,...,49\)
Hướng dẫn giải
Đếm cách \(7\) đơn vị và điền số còn thiếu vào chỗ trống:
\(14,21,{\bf{28}},35,{\bf{42}},49\)
Số cần điền vào chỗ trống là số \(28\) và số \(42\)

Dạng 5: So sánh.
  • Bước 1: Tính giá trị của các phép toán đã cho.
  • Bước 2: So sánh các giá trị vừa tìm được.
Ví dụ: Trong các phép tính sau, phép tính nào có giá trị lớn nhất ?
A. \(7 \times 4\)
B. \(7 \times 3\)
C. \(7 \times 5\)
Hướng dẫn giải
Ta có giá trị của các phép tính là:
\(\begin{array}{l}7 \times 4 = 28\\7 \times 3 = 21\\7 \times 5 = 35\end{array}\)
Vì \(21 < 28 < 35\) nên phép toán có giá trị lớn nhất là \(7 \times 5\) (đáp án C)