HL.7. Qui tắc dấu ngoặc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Qui tắc phá ngoặc

  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-“ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc : dấu “+” chuyển thành dầu “-“ và dấu “-“ chuyển thành dấu “+”.
  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn được giữ nguyên.
2. Tổng đại số
a) Tổng đại số
: là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên.
b) Qui tắc hình thành dấu ngoặc
Trong tổng đại số: Khi hình thành ngoặc, nếu ta đặt dấu “-“ đằng trước dấu ngoặc thì tất cả các số hạng ban đầu khi cho vào trong ngoặc đều phải đổi dấu. Dấu “-“ chuyển thành dấu “+” và dấu “+” chuyển thành dấu “-“.
$a - b - c = a - \left( {b + c} \right)$​
Ví dụ : 102 – 32 – 68 = 102 – (32 + 68) = 102 – 100 = 2.
  • Khi hình thành ngoặc, nếu ta đặt dấu “+” đằng trước dấu ngoặc thì tất cả các số hạng bạn đầu khi cho vào trong ngoặc đều phải được giữ nguyên dấu.
\(a + b - c = a + \left( {b - c} \right)\)​
Chú ý: Trong một tổng đại số ta có thể thay đổi vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.
\(a - b - c = - b + a - c = - b - c + a\)
II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1 : Tính các tổng đại số
Phương pháp giải
Thay đổi vị trí số hạng và bỏ ngoặc hoặc dấu ngoặc một cách thích hợp rồi tính.

Dạng 2 : Áp dụng quy tắc dấu ngoặc để đơn giản biểu thức
Phương pháp giải
Bỏ dấu ngoặc rồi thực hiện phép tính
 

Bình luận bằng Facebook

Tác giả Chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Học Lớp Toán lớp 6: II - Số nguyên 0

Chủ đề tương tự