HL.7. Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa ankin

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn:
- Ankin có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau.
2. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn:
${{C}_{n}}{{H}_{2n-2}}+\,\frac{3n-1}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{o}}}nC{{O}_{2}}+(n-1){{H}_{2}}O$
=> Đốt cháy ankin thu được ${{n}_{{{H}_{2}}O}}<{{n}_{C{{O}_{2}}}}$và ${{n}_{ankin}}=\text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}\text{ - }{{n}_{{{H}_{2}}O}}$
* Tổng hợp phản ứng oxi hóa hoàn toàn hiđrocacbon:
Hiđrocacbon: CxHy hoặc CnH2n+2-2a ( n ≥ 1; a ≥ 0 )
Trong đó a: Độ bất bão hòa ( tổng số liên kết π và vòng no)

${{C}_{x}}{{H}_{y}}+\left( x+\frac{y}{4} \right){{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{0}}}xC{{O}_{2}}+\frac{y}{2}{{H}_{2}}O$

Áp dụng các định luật bảo toàn ta có:
+ Bảo toàn khối lượng: mCxHy phản ứng + mO2 phản ứng = mCO2 + mH2O
+ Bảo toàn khối lượng hiđrocacbon: mCxHy phản ứng = 12.nCO2 + 2.nH2O
+ Bảo toàn nguyên tố O: ${{n}_{{{O}_{2}}}}=2.{{n}_{C{{O}_{2}}}}+\frac{1}{2}.\,{{n}_{{{H}_{2}}O}}$

${{C}_{n}}{{H}_{2n+2-2a}}+\left( \frac{3n+1-a}{2} \right){{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{0}}}nC{{O}_{2}}+(n+1-a){{H}_{2}}O$

+ Nếu ${{n}_{{{H}_{2}}O}}>{{n}_{C{{O}_{2}}}}$=> ankan: CnH2n+2 và ${{n}_{ankan}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}$
+ Nếu ${{n}_{{{H}_{2}}O}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}$=> anken hoặc xiloankan 1 vòng : CnH2n
+ Nếu ${{n}_{{{H}_{2}}O}}<{{n}_{C{{O}_{2}}}}$=> hiđrocabon có độ bất bão hòa ≥ 2. Nếu là ankin (hoặc ankađien) thì${{n}_{ankin/ankadien}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}}$