HL.5. Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Biết so sánh số lượng, sử dụng từ “bé hơn”, “lớn hơn” hoặc “bằng” và các dấu “<; >; =” để so sánh các số.
Bé hơn, lớn hơn, bằng.JPG

Bé hơn, lớn hơn, bằng 1.JPG

Bé hơn, lớn hơn, bằng 2.JPG

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống

  • Đếm các đại lượng của mỗi vế.
  • Xếp tương ứng một – một và so sánh.
  • Sử dụng dấu thích hợp để điền vào ô trống.
Dạng 2: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
Ghi nhớ lại thứ tự các số vừa học 1;2;3;4;5 và ngược lại.

Dạng 3: Thêm hoặc bớt để được hai đại lượng bằng nhau.
  • Đếm số lượng của mỗi đại lượng.
  • Xếp tương ứng một – một để xác định đại lượng đang thừa hoặc thiếu.
  • Số lượng cần thêm hoặc bớt chính là số vật đang thiếu hoặc thừa vừa tìm được ở bước 22