HL.4. Tia

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa

Hình gồm điểm $O$ và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm $O$ được gọi là một tia gốc $O,$ còn gọi là một nửa đường thẳng gốc $O.$
+ Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước.
Ví dụ: Tia \(Ox\)
tia-1-png.4845

Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau
tia-2-png.4846

- Chú ý:
  • Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.
  • Hai tia $Ox,Oy$ đối nhau. Nếu điểm $A$ thuộc tia $Ox$ và điểm $B$ thuộc tia $Oy$ thì điểm $O$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B.$
- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.
Nghĩa là nếu điểm \(A\) thuộc tia \(Ox\,\left( {A \ne O} \right)\) thì hai tia \(Ox\) và \(OA\) trùng nhau
tia-3-png.4847

- Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.
Nhận xét:
Xét ba điểm \(O;A;B\)
tia-4-png.4848

  • Nếu hai tia \(OA\) và \(OB\) đối nhau thì điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\)
  • Ngược lại, nếu điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì
- Hai tia \(OA;OB\) đối nhau
- Hai tia \(AO;AB\) trùng nhau; hai tia \(BO;BA\) trùng nhau

II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Nhận biết tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau
Phương pháp:

  • Để nhận biết tia cần chú ý tới gốc và phần đường thẳng bị chia ra bởi gốc
  • Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau
  • Hai tia trùng nhau là hai tia chung gốc và chung phần đường thẳng bị chia ra bởi gốc
Dạng 2: Nhận biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại
Phương pháp:

Ta sử dụng nhận xét: Nếu hai tia \(OA\) và \(OB\) đối nhau thì điểm \(O\) nằm giữa hai điểm\(A\) và \(B\)
 

Bình luận bằng Facebook