HL.4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Các kiến thức cần nhớ
Phương tình chứa ẩn ở mẫu
a. Điều kiện xác định (ĐKXĐ)
của phương trình là giá trị của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác \(0\).
b. Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu :
  • Tìm ĐKXĐ của phương trình.
  • Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
  • Giải phương trình vừa nhận được.
  • Chọn các giá trị của ẩn thỏa mãn ĐKXĐ rồi viết tập nghiệm.
2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình
Phương pháp:

Điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình là giá trị của ẩn để tất cả các mẫu trong phương trình đều khác \(0\).

Dạng 2: Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Phương pháp:

  • Tìm ĐKXĐ của phương trình.
  • Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
  • Giải phương trình vừa nhận được.
  • Chọn các giá trị của ẩn thỏa mãn ĐKXĐ rồi viết tập nghiệm.
Ngoài ra, ta sử dụng các hằng đẳng thức và các quy tắc đổi dấu, phá ngoặc… để biến đổi.
 

Bình luận bằng Facebook