HL.4. Phản ứng trùng hợp anken - điều chế và ứng dụng của anken

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP
PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKEN.PNG

Chất đầu tham gia phản ứng trùng hợp được gọi là monome, sản phẩm là polime, n là hệ số trùng hợp
II. ĐIỀU CHẾ
1. Trong phòng thí nghiệm

- Tách nước khỏi rượu : CH3 – CH2 – OH $\xrightarrow[{170 - {{180}^o}C}]{{{H_2}S{O_4}}}$ CH2=CH2 + H2O
- Tách HX khỏi dẫn xuất halogen:
PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKEN.PNG

- Tách X2 từ dẫn xuất đihalogen:
CH2Br – CH2Br + Zn → CH2=CH2 + ZnBr2
2. Trong công nghiệp
Tách H2 khỏi ankan: (công nghiệp)
PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP - ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKEN.PNG

3. Điều chế etilen
- Tách nước khỏi rượu etylic: (PTN)
CH3 – CH2 – OH $\xrightarrow[{170 - {{180}^o}C}]{{{H_2}S{O_4}}}$ CH2=CH2 + H2O
- Tách H2 khỏi etan: (công nghiệp):
CH3 – CH3 $\xrightarrow[{{{600}^o}C}]{{C{r_2}{O_3}}}$ CH2 = CH2 + H2
- Nhiệt phân propan: (công nghiệp)
CH3 – CH2 – CH3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CH2 = CH2 + CH4
- Cộng hợp H2 vào axetilen
CH≡CH + H2 $\xrightarrow{Pd,{{t}^{o}}}$ CH2=CH2
III. ỨNG DỤNG
- Dùng để sản xuất rượu, các dẫn xuất halogen và các chất khác.
- Để trùng hợp polime: polietilen, polipropilen.
- Etilen còn được dùng làm quả mau chín.
 
Sửa lần cuối: