HL.4. Các số 1, 2, 3, 4, 5

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ \(1\) đến \(5\) đồ vật.
  • Đọc, viết được các chữ số \(4; 5\)
  • Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ \(1\) đến \(5\) và thứ tự của các số đó.
Các số 1, 2, 3, 4, 5.JPG

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.
Ví dụ: Điền số thích hợp.
Các số 1, 2, 3, 4, 5 1.JPG

Hướng dẫn giải
Trong hình có chậu cây.
Các số 1, 2, 3, 4, 5 2.JPG

Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số
Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là \(1;2;3;4;5\) và thứ tự giảm dần là \(5;4;3;2;1\)

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
\(1;2;3;....;.....\)
Hướng dẫn giải
Các số cần điền vào chỗ chấm là: \(1;2;3;4;5\)
Số cần điền vào chỗ chấm là \(4;5\)

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.
  • Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.
  • Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.
Ví dụ: Số liền trước của số \(3\) là số \(2\).