HL.4. Các số 1, 2, 3, 4, 5

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ \(1\) đến \(5\) đồ vật.
  • Đọc, viết được các chữ số \(4; 5\)
  • Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ \(1\) đến \(5\) và thứ tự của các số đó.
cac-so-1-2-3-4-5-jpg.4436

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.
Ví dụ: Điền số thích hợp.
cac-so-1-2-3-4-5-1-jpg.4434

Hướng dẫn giải
Trong hình có chậu cây.
cac-so-1-2-3-4-5-2-jpg.4435

Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số
Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là \(1;2;3;4;5\) và thứ tự giảm dần là \(5;4;3;2;1\)

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
\(1;2;3;....;.....\)
Hướng dẫn giải
Các số cần điền vào chỗ chấm là: \(1;2;3;4;5\)
Số cần điền vào chỗ chấm là \(4;5\)

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.
  • Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.
  • Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.
Ví dụ: Số liền trước của số \(3\) là số \(2\).
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự