HL.3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Ví dụ: \(\left. \begin{array}{l}AB = A'B'\\BC = B'C'\\AC = A'C'\end{array} \right\}\)\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta A'B'C'\left( {c.c.c} \right)\)
tam giác cạnh cạnh cạnh.PNG

2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-cạnh-cạnh.
Phương pháp:
Sử dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: “Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.”

Dạng 2: Sử dụng trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh để chứng minh các cạnh góc bằng nhau, tính số đo góc.
Phương pháp:

  • Xác định hai tam giác có các góc cần chứng minh bằng nhau hoặc cần tính số đo
  • Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-cạnh-cạnh
  • Suy ra hai góc tương ứng bằng nhau hoặc số đo góc cần tính.