HL.3. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ
  • Chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi
  • Mọi chất khí đều nở vì nhiệt giống nhau
  • Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn
Như vậy, ta có thể sắp xếp sự nở vì nhiệt của 3 chất như sau: Chất khí > Chất lỏng > Chất rắn