HL.3. So sánh các số trong phạm vi 10 000

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1) Trong hai số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

Ví dụ: $999 < 1000$
Số nào có nhiều chữ số hơn
thì lớn hơn

Ví dụ: $10\,000 > 9999$

2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải
Ví dụ: $9001 > 8999$ vì chữ số hàng nghìn có $9 > 8$
$1234 < 1254$ vì các chữ số ở hàng nghìn đều là $1$, các chữ số ở hàng trăm đều là $2$ nhưng chữ số ở hàng chục thì $3 < 5$.

3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
Ví dụ: $9999 = 9999$

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống

  • So sánh giá trị của các số
  • Điền dấu >,< hoặc = vào ô trống hoặc chỗ chấm.
Dạng 2: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số.
  • So sánh các số trong một dãy
  • Chọn số có giá trị bé nhất hoặc lớn nhất theo yêu cầu.
Dạng 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại.
  • So sánh các số trong một dãy.
  • Sắp xếp các số theo thứ tự.