HL.3. Phương pháp giải bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
- Đối với bài toán CO2/SO2 tác dụng với dung dịch NaOH, KOH
Ví dụ: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)
CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)

Xét tỉ lệ mol: T=nNaOHnCO2T=nNaOHnCO2
Nếu T ≤ 1 thì chỉ có phản ứng (2), NaOH hết, CO2 vừa đủ hoặc dư
Nếu T ≥ 2 thì chỉ có phản ứng (1), CO2 hết, NaOH vừa đủ hoặc dư
Nếu 1 < T < 2 thì xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2)
Khi đó, đặt ẩn x và y lần lượt là số mol của Na2CO3 và NaHCO3 phản ứng. Tính toán theo phương trình và lập hệ giải ra x và y

- Đối với bài toán CO2/SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2
Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Xét tỉ lệ mol: T=nCO2nCa(OH)2T=nCO2nCa(OH)2
Nếu T ≤ 1 thì chỉ có phản ứng (1), CO2 hết, Ca(OH)2 vừa đủ hoặc dư
Nếu T ≥ 2 thì chỉ có phản ứng (2), Ca(OH)2 hết, CO2 vừa đủ hoặc dư
Nếu 1 < T < 2 thì xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2)
Khi đó, đặt ẩn x và y lần lượt là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 phản ứng. Tính toán theo phương trình và lập hệ giải ra x và y