HL.3. Các số 1, 2, 3

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có đồ vật.
  • Đọc, viết được các chữ số.
  • Biết đếm xuôi và đếm ngược các số và thứ tự của các số đó.
Các số 1, 2, 3.JPG

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Ví dụ: Điền số thích hợp.
Các số 1, 2, 3 1.JPG

Hướng dẫn giải
Trong hình có $3$ cái đồng hồ.
Các số 1, 2, 3 2.JPG


Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số
Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là và thứ tự giảm dần là
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
Các số 1, 2, 3 3.JPG

Hướng dẫn giải
Các số 1, 2, 3 4.JPG

Số cần điền vào ô trống là

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.
  • Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.
  • Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.
Các số 1, 2, 3 5.JPG


Ví dụ: Số liền trước của số \(3\) là số \(2\).