HL.2. Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa anken

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
${{C}_{n}}{{H}_{2n}}+\frac{3n}{2}{{O}_{2}}\xrightarrow{{}}nC{{O}_{2}}+n{{H}_{2}}O$
- Đốt cháy hiđrocacbon mạch hở thu được ${{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}$ => hiđrocacbon là anken
Đốt cháy ankan thu được ${{n}_{ank\text{a}n}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}$
Đốt cháy anken thu được: ${{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{{{H}_{2}}O}}$
=> Nếu đốt cháy hỗn hợp ankan và anken thì ${{n}_{ankan}}=\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}\text{ - }{{n}_{C{{O}_{2}}}}$
2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn (phản ứng với dung dịch KMnO4)
- Anken tác dụng với oxi trong điều kiện oxi thiếu, ngoài sản phẩm là CO2 thì ta còn thu được các sản phẩm khác như C, anđehit, axit
- Phản ứng với dung dịch KMnO4:
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA ANKEN.PNG

PTTQ: 3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

Lưu ý:
+ Phản ứng làm mất màu tím của dung dịch KMnO4 và tạo kết tủa đen MnO2 => dùng để nhận biết anken
+ Cân bằng phản ứng: 3, 2, 4, 3, 2, 2