HL.2. Góc. Số đo góc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Góc

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia gọi là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.
so-do-goc-1-png.4865

Kí hiệu: \(\widehat {xOy}\) ; \(\widehat {AOB}\) … (viết đỉnh ở giữa) hoặc \(\widehat O\) .
- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
so-do-goc-2-png.4866

- Điểm nằm trong góc
so-do-goc-3-png.4867

Khi hai tia \(Ox\) và \(Oy\) không đối nhau, điểm \(M\) gọi là điểm nằm trong góc \(xOy\) nếu tia \(OM\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy.\) Khi đó tia \(OM\) nằm trong góc \(xOy.\)
Nếu tia \(OM\) nằm trong góc \(xOy\) thì mọi điểm thuộc tia \(OM\) đều nằm trong góc \(xOy\).
2. Số đo góc
Đo góc

- Mỗi góc có một số đo xác định, lớn hơn \(0\) và không vượt quá \(180^\circ \) .
- Số đo của góc bẹt là \(180^\circ \)
so-do-goc-4-png.4868

So sánh hai góc
- Góc \(\widehat A\) và \(\widehat B\) bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Kí hiệu \(\widehat A = \widehat B\).
so-do-goc-5-png.4869

- Góc \(A\) có số đo lớn hơn số đo góc \(B\) thì góc \(A\) lớn hơn góc \(B.\) Kí hiệu \(\widehat A > \widehat B\)
so-do-goc-6-png.4870

3. Các loại góc
- Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^\circ \) . Số đo của góc vuông còn được kí hiệu là 1v.
so-do-goc-7-png.4871

- Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn \(0^\circ \) và nhỏ hơn \(90^\circ \) .
so-do-goc-8-png.4872

- Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ .\)
so-do-goc-9-png.4873

- Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút, giây: \(1^\circ = 60';\,1' = 60''\)
II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Nhận biết góc. Viết kí hiệu góc.
Phương pháp:

Để nhận biết góc ta xác định hai tia chung gốc.
Để viết kí hiệu góc, ta viết ba chữ (đỉnh ở giữa) hoặc viết 1 chữ là đỉnh của góc.
Dạng 2: Đếm số góc
Phương pháp:

Nếu có \(n\,\left( {n \ge 2} \right)\) tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số lượng góc tạo thành là \(\dfrac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}\) .
Dạng 3: Điểm nằm trong góc
Phương pháp:

Để nhận biết điểm \(M\) có nằm trong góc \(xOy\) hay không thì ta xét xem tia \(OM\) có nằm giữa hai tia \(Ox;Oy\) hay không?
Dạng 4: So sánh hai góc
Phương pháp:

Muốn so sánh hai góc ta so sánh các số đo của chúng.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự