HL.2. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Điểm ở giữa: Điểm nằm giữa hai điểm thẳng hàng.
  • Trung điểm của đoạn thẳng: Là điểm nằm chính giữa của hai điểm thẳng hàng.
Ví dụ:
Trung điểm của đoạn thẳng.png

+ Điểm ở giữa:
A, O, B là ba điểm thẳng hàng, O là điểm ở giữa hai điểm A và B.
Trung điểm của đoạn thẳng 1.png

+ Trung điểm của đoạn thẳng:
  • M là điểm nằm giữa hai điểm A và B.
  • Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB: \(AM = MB = 4 cm\).
M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Xác định điểm nằm giữa hai điểm.

  • Kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không?
  • Xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
Dạng 2: Xác định trung điểm của một đoạn thẳng.
  • Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay chưa?
  • Kiểm tra độ dài các đoạn thẳng có bằng nhau hay không.
Dạng 3: Tìm độ dài các đoạn thẳng liên quan đến trung điểm.
Khi M là trung điểm của AB thì AM = MB