HL.2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Ví dụ
Dấu hiệu chia hết cho 5.JPG

2. Dấu hiệu chia hết cho \(5\)
Các số có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì chia hết cho \(5\).
Ví dụ: Các số \(120\,;\,\,135\,;\,\,405\,;\,\,1570\,;\,\,9995\,;\,\,...\) là các số chia hết cho \(5\).
Chú ý:
  • Các số không có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\) thì không chia hết cho \(5\).
  • Các số có chữ số tận cùng là \(0\) thì chia hết cho cả \(2\) và \(5\).