HL.2. Các số có sáu chữ số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Đơn vị - Chục - Trăm
CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ 1.jpg

2. Nghìn – Chục nghìn – Trăm nghìn
CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ 2.jpg

CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ 3.jpg

Viết số: \(432\,\,516\).
Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm mười sáu.