HL.19. Nhân với số có ba chữ số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Ví dụ 1: \(164 \times 123 = ?\)
a) Ta có thể tính như sau:
Nhân với số có ba chữ số 1.JPG

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:
Nhân với số có ba chữ số 2.JPG

c) Trong cách tính trên:
  • $492$ gọi là tích riêng thứ nhất.
  • $328$ gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột (so với tích riêng thứ nhất) vì đây là $328$ chục, viết đầy đủ là $3280$.
  • $164$ gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái hai cột (so với tích riêng thứ nhất) vì đây là $164$ trăm, viết đầy đủ là $16400$.
Ví dụ 2: \(258 \times 203 = ?\)
Nhân với số có ba chữ số 3.JPG
 

Bài mới