HL.13. Tiền Việt Nam

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Ghi nhớ các loại tiền giấy và đồng xu có mệnh giá từ ${\bf{100}}$ đồng đến ${\bf{10}}{\rm{ }}{\bf{000}}$ đồng.
Tiền giấy:
tien-viet-nam-jpg.4598

Một số đồng xu:
tien-viet-nam-1-jpg.4597

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tính giá trị các tờ tiền

  • Cho các loại tiền trong ví, em tính tổng giá trị của tất cả các đồng tiền.
  • Đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.
Dạng 2: So sánh
  • Tính tổng giá trị của mỗi vế hoặc tổng giá trị của các đồ vật.
  • So sánh tương tự với cách so sánh các số có bốn chữ số.
Dạng 3: Tìm tiền thừa
  • Tìm số tiền mà em đã tiêu.
  • Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu.
Dạng 4: Bài toán rút về đơn vị liên quan đến tiền Việt Nam
  • Tìm giá tiền của một đồ vật
  • Tính giá tiền của số lượng đồ vật đề bài yêu cầu.
Dạng 5: Chuyển đổi tiền với các tờ giấy bạc đã học.
  • Tính tổng giá trị các tờ tiền sao cho bằng với giá trị của tờ giấy bạc cần chuyển đổi.
Ví dụ: Một tờ \(2000\) đồng thì bằng \(2\) tờ \(1000\) đồng.