HL.12. Tìm số chia

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1) Nhận xét:

Tìm số chia.JPG

2) Tìm số chia $x$ chưa biết
$\begin{array}{l}20\,\,\,\,:\,\,\,x = \,\,\,2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\, = \,\,20\,:\,2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,10\end{array}$
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Tìm
$x$
  • Bước 1: Xác định vị trí của \(x\) trong phép toán.
  • Bước 2: Tìm giá trị của \(x\) và trình bày bài.
Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(20:x = 2\)
Hướng dẫn giải
$\begin{array}{l}20\,\,\,\,:\,\,\,x = \,\,\,2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\, = \,\,20\,:\,2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,10\end{array}$
Vậy\(x\) có giá trị bằng\(10\)

Dạng 2: Mối quan hệ của Số bị chia, Số chia và Thương
Trong một phép chia hết:
Thương lớn nhất khi số chia bằng 1.
Thương bé nhất khi số chia bằng số bị chia

Dạng 3: Toán đố
  • Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định các số đã biết, yêu cầu của đề bài, các từ khóa quan trọng như “chia”, “giảm”, “bằng nhau”.
  • Bước 2: Muốn tìm số nhóm bằng nhau thì cần lấy giá trị ban đầu chia cho giá trị của mỗi nhóm.
  • Bước 3: Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả của bài toán.
Ví dụ: Cô giáo chia \(30\) quyển vở làm phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi, mỗi bạn được nhận \(3\) quyển. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh giỏi được nhận phần thưởng ?
Phương pháp giải:
- Đề bài cho số vở ban đầu, số vở mỗi bạn được nhận và yêu cầu tìm số bạn được nhận.
- Muốn tìm lời giải thì ta lấy số vở ban đầu cô giáo đang có chia cho số vở mỗi bạn nhận được.

Hướng dẫn giải
Có số bạn học sinh giỏi được nhận phần thưởng là: \(30:3 = 10\) (bạn)
Đáp số: \(10\) bạn