Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Biết ${\bf{9}}$ thêm ${\bf{1}}$ được ${\bf{10}}$, viết số ${\bf{10}}$
  • Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{10}}$, vị trí của số ${\bf{10}}$ trong dãy số.
  • So sánh các số trong phạm vi ${\bf{10}}$, biết cấu tạo của số ${\bf{10}}$
Số 10.JPG

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

Em đếm các số theo thứ tự, số \(9\) thêm một đơn vị sẽ được \(10\)

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ đến ${\bf{10}}$
Ghi nhớ thứ tự dãy số \(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10\) và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{10}}$
Theo thứ tự của dãy số ta có: \(0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10\)