HL.11. Giảm đi một số lần

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.
Bài toán:
Cho đoạn thẳng AB dài $8{\rm{ }}cm$, đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi $4$ lần. Tìm độ dài của đoạn thẳng CD.
Tóm tắt:
Giảm đi một số lần 1.JPG

Cách giải:
Độ dài của đoạn thẳng CD là: $8:4 = 2\,(cm)$
Đáp số: $2\,(cm)$

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Cho số và yêu cầu tìm giá trị của số đó khi giảm đi nhiều lần.

  • Bước 1: Tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng.
  • Bước 2: Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
Ví dụ: Em đang có \(16\) cái kẹo, sau khi đem cho các bạn thì số kẹo của em giảm đi \(4\) lần. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái kẹo ?
Tóm tắt:
Giảm đi một số lần 2.JPG

Hướng dẫn giải
Em còn lại số cái kẹo là: \(16:4 = 4\) (cái kẹo)
Đáp số: \(4\) cái kẹo
Dạng 2: Giảm đi một số lần của một số có chứa đơn vị đo.
  • Bước 1: Thực hiện phép chia số đã cho với số lần.
  • Bước 2: Viết lại đơn vị đo ban đầu vào kết quả vừa tìm được.
Ví dụ: Giảm \(15cm\) đi \(3\) lần thì được bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải
Ta có: \(15:3 = 5(cm)\)
Vậy \(15cm\) giảm đi \(3\) lần thì được giá trị bằng \(5cm\)

Dạng 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống
  • Bước 1: Chia số cho trước với số lần.
  • Bước 2: Điền số vừa tìm được vào ô trống.
Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Giảm đi một số lần 3.JPG

Hướng dẫn giải
Ta có \(24 \times 6 = 4\)
Giảm đi một số lần 4.JPG

Số cần điền vào chỗ trống là \(4\)