HL.10. Biểu đồ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Ví dụ về hai loại biểu đồ:
Ví dụ 1:
Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình:
Biểu đồ 1.JPG

Biểu đồ này có hai cột:
 • Cột bên trái ghi tên các gia đình.
 • Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình.
Nhìn vào biểu đồ ta biết:
 • Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc.
 • Gia đình cô Mai có 22 con gái, gia đình cô Lan có 11 con trai, …
Ví dụ 2: Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:
Biểu đồ 2.jpg

 • Hàng dưới ghi tên các thôn.
 • Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.
 • Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt.
 • Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.
Biểu đồ trên cho ta biết:
 • Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.
 • Số chuột đã diệt được của thôn Đông là 20002000 con, của thôn Đoài là 22002200 con, thôn Trung là 16001600 con và thôn Thượng là 27502750 con.
 • Cột cao hơn biểu diễn nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.