HL.1. Tổng ba góc của một tam giác

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Tổng ba góc của một tam giác

  • Định lý: Tổng ba góc của một tam giác bằng \({180^0}\).
  • Ví dụ: Với \(\Delta ABC\) ta có \( \widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0}\)
2. Áp dụng vào tam giác vuông
  • Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.
  • Tính chất: Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau
Ví dụ: \(\left\{ \begin{array}{l}\Delta ABC\\\widehat A = {90^0}\end{array} \right. \Rightarrow \widehat B + \widehat C = {90^0}\)
Tổng ba góc của một tam giác.png

3. Góc ngoài của tam giác
+ Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.
+ Tính chất:
  • Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.
  • Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.
Ví dụ: Cho hình vẽ
Tổng ba góc của một tam giác 1.png

Ta có: : \(\widehat {ACD} = \widehat A + \widehat B\), \(\widehat {ACD} > \widehat A,\widehat {ACD} > \widehat B.\)

II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Tính số đo góc của một tam giác
Phương pháp:

Lập các đẳng thức thể hiện:
  • Tổng ba góc của một tam giác bằng \(180^\circ \)
  • Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau
  • Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó
  • Từ đó tính số đo góc cần tìm.
Dạng 2: Nhận biết tam giác vuông
Phương pháp:
Đề nhận biết tam giác vuông ta chỉ ra tam giác đó có một góc bằng \(90^\circ \). Trong tam giác vuông chú ý rằng hai góc nhọn phụ nhau.

Dạng 3: So sánh các góc dựa vào tính chất góc ngoài của tam giác
Phương pháp:
Dùng tính chất: “Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó”.