HL.1. Thu thập số liệu thống kê tần số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. Các kiến thức cần nhớ
1. Dấu hiệu

  • Số liệu thống kê là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.
  • Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.
Ví dụ 1: Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 10 học sinh ghi lại như sau:
Thu thập số liệu thống kê tần số.PNG

Dấu hiệu ở đây là: số cân nặng của mỗi học sinh.

2. Tần số
Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tấn số của giá trị đó.
Chú ý: Giá trị của dấu hiệu thường được kí hiệu là \(x\) và tần số của giá trị thường được kí hiệu là \(n.\) và \(N:\) là số các giá trị và \(X:\) là dấu hiệu.

II. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Khai thác thông tin từ bảng số liệu thống kê ban đầu
Phương pháp:

Từ bảng số liệu thống kê ban đầu, ta có thể khai thác được các thông tin sau:
  • Dấu hiệu cần tìm hiểu và các giá trị của dấu hiệu đó
  • Đơn vị điều tra
  • Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu
  • Tần số của các giá trị khác nhau của dấu hiệu