HL.1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Các kiến thức cần nhớ
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện.PNG

  • Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.
  • Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(AC > AB \Rightarrow \widehat B > \widehat C\).
  • Định lí 2: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.
  • Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(\widehat B > \widehat C \Rightarrow AC > AB\)
2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: So sánh hai góc trong một tam giác
Phương pháp:

  • Xét hai góc cần so sánh là hai góc của một tam giác
  • Tìm cạnh lớn hơn trong hai cạnh đối diện của hai góc ấy
  • Từ đó so sánh hai góc
Dạng 2: So sánh hai cạnh trong một tam giác
Phương pháp:

  • Xét hai cạnh cần so sánh là hai cạnh của một tam giác
  • Tìm góc lớn hơn trong hai góc đối diện của hai góc ấy
  • Từ đó so sánh hai cạnh