HL.1. Nhiều hơn, ít hơn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật.
  • Cách so sánh ${\bf{1}}{\rm{ }} - {\rm{ }}{\bf{1}}$ giữa hai đại lượng để xác định đại lượng nhiều hơn, ít hơn.
Nhiều hơn, ít hơn.JPG


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Xác định đại lượng nhiều hơn.

  • Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.
  • Nếu đại lượng nào còn thừa ra thì ta nói đại lượng đó nhiều hơn.
Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông nhiều hơn số hình tròn.
Nhiều hơn, ít hơn 1.JPG


Dạng 2: Xác định đại lượng ít hơn.
  • Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.
  • Nếu đại lượng nào bị thiếu (không đủ) thì ta nói đại lượng đó ít hơn.
Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông ít hơn số hình tròn.
Nhiều hơn, ít hơn 2.JPG