HL.1. Dấu hiệu chia hết cho 2

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Ví dụ
Dấu hiệu chia hết cho 2.JPG

2. Dấu hiệu chia hết cho 2
Các số có chữ số tận cùng là \(0\,\,;\,\,2\,\,;\,\,4\,\,;\,\,6\,\,;\,\,8\) thì chia hết cho \(2\).

Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là \(1\,\,;\,\,3\,\,;\,\,5\,\,;\,\,7\,\,;\,\,9\) thì không chia hết cho \(2\).

3. Số chẵn, số lẻ
  • Số chia hết cho \(2\) là số chẵn.
  • Chẳng hạn: \(0\,\,;\,\,2\,\,;\,\,4\,\,;\,\,6\,\,;\,\,8\,\,;\,\,...\,\,;\,\,156\,\,;\,\,158\,\,;\,\,160\,\,;\,\,...\) là các số chẵn.
  • Số không chia hết cho \(2\) là số lẻ.
  • Chẳng hạn: \(1\,\,;\,\,3\,\,;\,\,5\,\,;\,\,7\,\,;\,\,...\,\,;\,\,567\,\,;\,\,569\,\,;\,\,571\,\,;\,\,...\) là các số lẻ.