HL.1. Biểu thức có chứa một chữ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Biểu thức có chứa một chữ
Ví dụ:
Lan có \(3\) quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở.
Biểu thức có chứa một chữ.JPG

\(3 + a\) là biểu thức có chứa một chữ.
  • Nếu \(a = 1\) thì \(3 + a = 3 + 1 = 4\); \(4\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).
  • Nếu \(a = 2\) thì \(3 + a = 3 + 2 = 5\); \(5\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).
  • Nếu \(a = 3\) thì \(3 + a = 3 + 3 = 6\); \(6\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).
  • Mỗi lần thay chữ \(a\) bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức \(3 + a\).
Nội dung:
  • Biểu thức có chứa một chữ bao gồm số, dấu tính và một chữ.
  • Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức ban đầu.
Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức \(a + 8\) với \(a = 25\).
Giải​
Nếu \(a = 25\) thì \(a + 8 = 25 + 8 = 33\).
Vậy với \(a = 25\) thì giá trị của biểu thức \(a + 8\) là \(33\).