Hình vuông. Chu vi hình vuông

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Hình vuông: Là hình có $4$ góc vuông và $4$ cạnh bằng nhau.
  • Chu vi hình vuông: Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với $4$.
II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Xác định một hình có phải là hình vuông không

  • Kiểm tra các góc tại đỉnh
  • Kiểm tra độ dài các cạnh của hình đó.
Nếu tứ giác có $4$ góc vuông và $4$ cạnh bằng nhau thì hình đã cho là hình vuông
Ví dụ:
Chu vi hình vuông.JPG

Tứ giác ABCD có:
  • $4$ góc đỉnh A, B, C, D đều là các góc vuông.
  • $4$ cạnh có độ dài bằng nhau: $AB\, = \,BC\, = \,CD\, = \,DA$
Vậy tứ giác ABCD là một hình vuông

Dạng 2: Tính chu vi của hình vuông
Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với $4$.
Ví dụ: Chu vi hình dưới đây là bao nhiêu xăng-ti-mét ?
Chu vi hình vuông.JPG

Chu vi của hình vuông ABCD là: $4 + 4 + 4 + 4 = 16\,(cm)$ hoặc $4 \times 4 = 16\,(cm)$

Dạng 3: Tìm cạnh khi biết chu vi của hình vuông.
Muốn tìm độ dài một cạnh của hình vuông thì ta lấy chu vi hình vuông đó chia cho \(4\)
Ví dụ: Một cái đồng hồ hình vuông có chu vi bằng \(80cm\). Cạnh đồng hồ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
Hướng dẫn giải
Cạnh đồng hồ dài số xăng-ti-mét là: \(80:4 = 20\left( {cm} \right)\)
Đáp số: \(20cm\)