Hình thức và cách dùng trong việc thành lập các thì

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hình thức và cách dùng trong việc thành lập các thì
A. Hình thức

Các thành phần chính : be, was, been
Danh động từ/hiện tại phân từ : being
Thì hiện tại (present tense.)
Hình thức và cách dùng trong việc thành lập các thì.PNG

Một hình thức phủ định tĩnh lược khác : You aren’t, he isn’t .v..v...
Nghi vấn phủ định: Am I not/Aren’t I ? Are you not/Aren't you ? Is he not/isn’t he ? v..v...
Thì quá khứ (Past, tense.)
Hình thức và cách dùng trong việc thành lập các thì.PNG

Nghi vấn phủ định: was I not/wasn't I? Were you not/weren't you? Was he not/wasn't he ?..v..v..

B. Các hình thức dùng với các thì

be được dùng như trong các chủ động liên tiến

He is working/will be working (Anh ta đang làm việc/sẽ đang làm việc)..v..v và trong tất cả các dạng thụ động.

He was follwed/is being followed (Anh ta bị theo dõi/đang bị theo dõi).


Lưu ý rằng be có thể được dùng ở các thể liên tiến trong thụ động:

Chủ động: They are carring him (Họ đang mang hắn đi).

Thụ động: He is being carried (Hắn đang được mang đi)

(Với be được dùng ở liên tiến với các tính từ, xem 115B)