Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. Hiện tượng quang điện
1/ Thí nghiệm Héc

2. Định nghĩa
Hiện tượng khi chiếu ánh sáng vào bề mặt 1 miếng kim loại làm electron bật ra gọi là hiện tượng quang điện (ngoài)
II. Định luật quang điện
Bước sóng kích thíc \(\lambda\)
Giới hạn quang điện của kim loại là \(\lambda _0\)
\(\Rightarrow \lambda \leq \lambda _0\)
"Ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ hơn hay bằng giới hạn quang điện của kim loại thì mới gây ra được hiện tượng quang điện."
\(\lambda \leq \lambda _0\)
III. Thuyết lượng tử ánh sáng
1. Giả thuyết của Plăng
"Năng lượng mà nguyên tử hoặc phân tử hấp thụ hay phản xạ hoàn toàn xác định là h.f"
Trong đó: \(\varepsilon = h.f\) : lượng tử năng lượng
Với: + f: tần số của ánh sáng đơn sắc
+ h = 6,625.10$^{-34}$ J: hằng số Plăng
2. Thuyết lượng tử ánh sáng của Anhxtanh
Thừa hưởng từ Plăng
phản ứng hạt nhân, thuyết lượng tử anh sáng.png

+ Cấu tạo tia sáng của các phôtôn
+ Các phôtôn có năng lượng xác định \(\varepsilon = h.f\)
+ Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với vận tốc c = 3.10$^{8}$ m/s
+ Các nguyên tử, phân tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng là hấp thụ hay phát xạ phôtôn
Giải thích: \(\varepsilon \geq A \Rightarrow h.\frac{c}{\lambda } \geq A \Rightarrow \frac{hc}{A} = \lambda _0\)
IV. Lưỡng tính sóng hạt (SGK)
 
Sửa lần cuối:

Bài mới