Hiện tượng mưa axit chủ yếu là do những chất khí sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không xử lí triệt để. Hai khí đó là:

Hiện tượng mưa axit chủ yếu là do những chất khí sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không xử lí triệt để. Hai khí đó là:
A. CO$_{2}$ và O$_{2}$.
B. NH$_{3}$ và HCl.
C. SO$_{2}$ và NO$_{2}$.
D. H$_{2}$S và N$_{2}$.
 

Thanh Thanh

New member
Chọn phương án: C
Phương pháp giải:
dựa vào kiến thức hiểu biết thực tế với môi trường.
Lời giải chi tiết:
SO$_{2}$ và NO$_{2}$ là hai khí chính gây ra hiện tượng mưa axit do
SO$_{2 }$ + H$_{2}$O \(\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}\) H$_{2}$SO$_{3}$
NO$_{2}$ + O$_{2}$ + H$_{2}$O → HNO$_{3}$
Các khí này tạo ra các axit, có tính oxi hóa gây ra nhiều hư hại tổn thất cho cuộc sống
Đáp án C