Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?
A. Đi lễ chùa
B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
C. Chữa bệnh bằng phù phép
D. Đi lễ nhà thờ