H.4. Phương pháp giải bài tập phản ứng oxi hóa không hoàn toàn ancol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. ANCOL BỊ OXI HÓA BỞI CuO, ĐUN NÓNG
* Ancol bậc 1 bị oxi hóa nhẹ thành anđehit

$R-C{{H}_{2}}OH+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}RCHO+Cu+{{H}_{2}}O$
Ví dụ: $C{{H}_{3}}C{{H}_{2}}OH+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}CHO+Cu+{{H}_{2}}O$
* Ancol bậc 2 bị oxi hóa nhẹ thành xeton
$\begin{align} & R-CH-{R}'+CuO\xrightarrow{{{t}^{o}}}R-C-{R}'+Cu+{{H}_{2}}O \\ & \text{ }\overset{}{\mathop{\text{O}}}\,\text{H }\overset{}{\mathop{\text{O}}}\, \\\end{align}$
Ví dụ: CH3-CH(OH)-CH3 + CuO $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CH3-CO-CH3 + Cu + H2O
* Ancol bậc ba bị oxi hóa gãy mạch cacbon.
Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố ta có:
$~{{n}_{ancol}}=\text{ }{{n}_{anehit}}=\text{ }{{n}_{CuO}}=\text{ }{{n}_{Cu}}=\frac{{{m}_{CR\,\,giam}}}{16}=\frac{{{m}_{sp}}-{{m}_{ancol\,\,bd}}}{16}$
+ Sản phẩm gồm anđehit, nước, ancol dư cho tác dụng với Na dư thì : nancol bđ = 2.nH$_{2}$
II. ANCOL BỊ OXI HOÁ BỞI OXI TRONG DUNG DỊCH Mn2+
+ Phương trình phản ứng :
R – CH2OH + 1/2 O2 $\xrightarrow{M{{n}^{2+}}}$ R – CHO + H2O
R – CH2OH + O2 $\xrightarrow{M{{n}^{2+}}}$ R – COOH + H2O
+ Sản phẩm gồm axit, anđehit, nước, ancol dư tác dụng hết với Na thì : naxit = 2nH$_{2}$- nancol bđ
+ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: moxi = msp – mancol bđ
+ Bảo toàn O: nO2 = $\frac{1}{2}$nanđehit + naxit
+ nancol pư = nanđehit + naxit
 

Bình luận bằng Facebook