Gustave Eiffel was well-known for ____________ Eiffel tower.

Xuan Le

New member
Gustave Eiffel was well-known for ____________ Eiffel tower.
A. design
B. designing
C. to design
D. designed
 

Kim Thư

New member
Chọn đáp án: B
Giải thích:
cấu trúc “be well-known for Ving” nổi tiếng về việc làm gì
Dịch: Gustave Eiffel nổi tiếng vì thiết kế tháp Eiffel.