Giải toán 8 tập 1: Bài kiểm tra 15 phút số 5

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Toán 8 | Giải toán 8 | Giải toán lớp 8 | Giải bài tập toán 8 | Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Đề bài
:
Bài 1. Tìm a, b để đa thức \(A\left( x \right) = 2{x^3} + 7{x^2} + ax + b\) chia hết cho đa thức \(B\left( x \right) = {x^2} + x - 1.\)

Bài 2. Tìm a để phép chia \(A\left( x \right) = 2{x^2} - x + a\) cho \(B(x) = 2x - 5\) có dư bằng \( - 10.\)
 
Sửa lần cuối:

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Giải toán
bai-1-de-5-png.6861

A(x) chia hết cho B(x) khi \(\left( {a - 3} \right)x + b + 5\) là đa thức 0.

bai-2-de-5-png.6862


A(x) cho cho B(x) có dư bằng \( - 10 \Rightarrow a + 10 = - 10 \Rightarrow a = - 20.\)
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook