Giải thích vì sao Hoa Kì có một tỷ lệ nông dân rất nhỏ so với tổng lực lượng lao động nhưng lại có một nền nông nghiệp lớn mạnh trên thế

Giải thích vì sao Hoa Kì có một tỷ lệ nông dân rất nhỏ so với tổng lực lượng lao động nhưng lại có một nền nông nghiệp lớn mạnh trên thế giới?
A. Chính sách của nhà nước và áp dụng khoa học – kĩ thuật.
B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi và áp dụng khoa học – kĩ thuật.
C. Nguồn lao động trình độ và điều kiện tự nhiên thuận lợi.
D. Khí hậu đa dạng, thuận lợi và áp dụng khoa học – kĩ thuật trong sản xuất.
 
Nhờ có chính sách hỗ trợ nông nghiệp của chính phủ, tính tự chủ và sáng kiến của nông dân cùng với đó là việc áp dụng phương tiện, kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp nên mặc dù Hoa Kì có một tỷ lệ nông dân rất nhỏ so với tổng lực lượng lao động nhưng Hoa Kì vẫn có một nền nông nghiệp lớn mạnh với nhiều sản phẩm nông sản luôn đứng nhất nhì thế giới.
Đáp án cần chọn là: A