Giải đề số 9 kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 11

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải đề số 9 kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 11
Câu 1 (5 điểm). Phân biệt sinh trưởng và phát triển? Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật?

Câu 2 (5 điểm). Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?? Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật? Nêu vai trò của Hoocmon đó?

Học lớp hướng dẫn giải

Câu 1:

- Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. (1 điểm)

- Phát triển là quá trình biến đổi của cơ thể; bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. (1 điểm)

+ Giống nhau: (1 điểm)

- Đều gồm các giai đoạn phân bào, lớn lên của tế bào, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

+ Khác nhau:

- Ở thực vật: quá trình sinh trưởng chỉ diễn ra ở những nơi có tế bào phân sinh. Quá trình sinh trưởng và phát triển diễn ra suốt chu trình sống của cây.(1 điểm)

- Ở động vật: quá trình phân hóa, biệt hóa tế bào chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước khi con non được sinh ra. Sau khi được sinh ra chúng chủ yếu là sinh trưởng.( 1 điểm)

Câu 2:

+ KN: Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động của cây. ( 0.5 điểm)

+ Đặc điểm:

- Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan nhất định. (1 điểm)

- Hoocmon có hoạt tính sinh hoạt cao. ( 1 điểm)

- Hoocmon không mang tính đặc trưng của loài ( 1 điểm)

+ Hooc môn thực vật: (0.5 điểm)

- Kích thích: AIA, GA, Xitôkinin

- Ức chế: êtilen, axit abxixic

+ Vai trò: (1 điểm)