Giải bài tập sgk sinh học chương 7.III Hệ sinh thái và sinh quyển

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 42. Hệ sinh thái

 1. Giải bài 4 trang 190 SGK sinh học lớp 12 phần: Hệ sinh thái
 2. Giải bài 3 trang 190 SGK sinh học lớp 12 phần: Hệ sinh thái
 3. Giải bài 2 trang 190 SGK sinh học lớp 12 phần: Hệ sinh thái
 4. Giải bài 1 trang 190 SGK sinh học lớp 12 phần: Hệ sinh thái
 5. Giải bài "Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo" trang 189 SGK sinh học lớp 12 phần: Hệ sinh thái
 6. Giải bài "các thành phần vô sinh và hữu sinh của 1 hệ sinh thái." trang 190 SGK sinh học lớp 12 phần: Hệ sinh thái
Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 1. Giải bài 4 trang 194 SGK sinh học lớp 12 phần: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 2. Giải bài 3 trang 194 SGK sinh học lớp 12 phần: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 3. Giải bài 2 trang 194 SGK sinh học lớp 12 phần: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 4. Giải bài 1 trang 194 SGK sinh học lớp 12 phần: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 5. Giải bài "Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a,b,c ... " trang 194 SGK sinh học lớp 12 phần: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 1. Giải bài 6 trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 2. Giải bài 5 trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 3. Giải bài 4 trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 4. Giải bài 3 trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 5. Giải bài 2 trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 6. Giải bài 1 trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 7. Giải bài "sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học.. trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 8. Giải bài "Qua sơ đồ 44.3 hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito trong tự nhiên" trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 9. Giải bài "cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi..." trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 10. Giải bài "sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa." trang 200 SGK sinh học lớp 12 phần: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 1. Giải bài 4 trang 203 SGK sinh học lớp 12 phần: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 2. Giải bài 3 trang 203 SGK sinh học lớp 12 phần: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 3. Giải bài 2 trang 203 SGK sinh học lớp 12 phần: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 4. Giải bài 1 trang 203 SGK sinh học lớp 12 phần: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 5. Giải bài "Các sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái đó" trang 203 SGK sinh học lớp 12 phần: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 6. Giải bài "năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng..." trang 203 SGK sinh học lớp 12 phần: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 1. Giải bài trang 206 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 2. Giải bài trang 206 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 3. Giải bài trang 206 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
 1. Giải bài 6 trang 213 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
 2. Giải bài 5 trang 212 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
 3. Giải bài 4 trang 212 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
 4. Giải bài 3 trang 212 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
 5. Giải bài 2 trang 212 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
 6. Giải bài 1 trang 212 SGK sinh học lớp 12 phần: Thực hành: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook