Giải bài 9 trang 44 SGK Giải tích lớp 12. Cho hàm số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Đề bài
Cho hàm số \(y=\frac{(m+1)x-2m+1}{x-1}\) (m là tham số) có đồ thị là \((G)\).
a) Xác định \(m\) để đồ thị \((G)\) đi qua điểm \((0 ; -1)\).
b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với \(m\) tìm được.
c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm của nó với trục tung.
7scv Giải​
a) Theo đề bài ta có \((0 ; -1) ∈ (G) ⇔\)\(-1=\frac{(m+1)\cdot 0-2m+1}{0-1}\Leftrightarrow m=0.\)
b) Với \(m = 0\) ta được hàm số \(y=\frac{x+1}{x-1}\) (G0).
Tập xác định: \(D=\mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1\}\)
* Sự biến thiên:
Ta có: \(y' = {{ - 2} \over {{{(x - 1)}^2}}} < 0\forall x \in D\)
- Hàm số nghịch biến trên khoảng: \((-\infty;1)\) và \((1;+\infty)\).
- Cực trị:
Hàm số không có cực trị.
- Tiệm cận:
\(\eqalign{ & \mathop {\lim y}\limits_{x \to \pm \infty } = 1 \cr & \mathop {\lim y}\limits_{x \to {1^ - }} = - \infty \cr & \mathop {\lim y}\limits_{x \to {1^ + }} = + \infty \cr} \)
Tiệm cận đứng là: \(x=1\), tiệm cận ngang là: \(y=1\)
- Bảng biến thiên:
đồ thị hàm số.png

* Đồ thị:
đồ thị hàm số_1.png

Đồ thị hàm số giao trục \(Ox\) tại \((-1;0)\), trục \(Oy\) tại \((0;-1)\)
Đồ thị hàm số nhận \(I(1;1)\) làm tâm đối xứng.
c) (G0) cắt trục tung tại \(M(0 ; -1)\).
\(y'=\frac{-2}{(x-1)^{2}}\Rightarrow y'(0) = -2\).
Phương trình tiếp tuyến của (G0) tại \(M\) là : \(y - (-1) = y'(0)(x - 0) ⇔ y= -2x - 1\).

Học Toán lớp 12​