Giải bài 7 trang 157 SGK vật lí 11: Tự cảm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 157 SGK vật lí 11: Tự cảm
Đề bài
Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị i$_{a }$xuống 0 trong 0,01s. Tính i$_{a}$.
Lời giải chi tiết
Ta có: \(\left| {{e_{tc}}} \right| = L\left| {{{\Delta i} \over {\Delta t}}} \right| \Leftrightarrow 0,75 = {25.10^{ - 3}}.{{{i_a}} \over {0,01}} \Rightarrow {i_a} = 0,3A\)